Contemporary administrative division and historically shaped regional borders: a comparative analysis in Poland

Author:
Key words: , , ,
Issue: Volume 14, Issue 1, 2020

Abstract


The administrative division of Poland changed several times over centuries, and the last decades witnessed a few significant border shifts. Socio-economic or political criteria usually created the foundations of proposed new administrative division, while historical criteria were generally ignored. The author postulates that borders’ historical durability itself should be evaluated higher than it was to date, because it supports the creation of objective regions, provides political stability and reinforces the formation of regional identity. The basis for the analysis was the overlapping of 21 maps showing the external borders of Poland and the borders of administrative units of the first order between 990 and 2020. The map-based comparison has revealed that a surprisingly high share of present borders follows former borders. This provides strong support to the postulate of ceasing further changes in Poland’s administrative division and border changes.

Full text


Permalink (doi)Authors Affiliations


Wojciech Janicki

Maria Curie-Sklodowska University, Poland

* Correspondence address
Email: wojciech.janicki@umcs.pl

References

Alexandrowicz, S. (1993), “Różne pojęcia historii regionalnej i możliwości jej uprawiania”, in K. Handke (ed.), Region, regionalizm. Pojęcia i rzeczywistość, p. 37-48, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Chojnicki, Z. and Czyż, T. (1993), “Region i regionalizacja w geografii”, in K. Handke (ed.), Region, regionalizm. Pojęcia i rzeczywistość, p. 13-36, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Cox, K.R., Low, M. and Robinson, J. (eds) (2008), The SAGE Handbook of Political Geography, Sage Publications, Los Angeles, London, New Delhi, Singapore.

Czubiński, A. and Olszewski, W. (1996), Historia powszechna 1939–1994, Poznań.

Dumolard, P. (1980), “Le concept de la region: ambiquiutes, paradoxes ou contradictions? Reims, 41-42, 21-32”, after: Chojnicki, Z. and Czyż, T. (1993), “Region i regionalizacja w geografii”, in K. Handke (ed.), Region, regionalizm. Pojęcia i rzeczywistość, p. 13-36, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa.

Dziewoński, K. (1967), “Teoria regionu ekonomicznego”, Przegląd Geograficzny, vol. 39, no. 1, p. 33-50.

Dziki, T. (2013), “Podziały administracyjne Polski w latach 1944–1998. Z badań nad ustrojem ziem polskich w XIX i XX w”, Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, vol. X, p. 433-450.

Elazar, D.J. (1999), “Political science, geography, and the spatial dimension of politics”, Political Geography Oxford, vol. 18, no. 8, p. 875-886.

Firlit, E. (2002), “Poczucie tożsamości narodowej Polaków w świetle badań empirycznych”, in P. Gulczyński and B. Loba (eds.), Tożsamość narodowa Polaków w przyszłej Europie, p. 44-52, Warszawa.

Gorzelak, G. (1993), “Regionalizm i regionalizacja w Polsce na tle europejskim”. in G. Gorzelak and B. Jałowiecki (eds.), Czy Polska będzie państwem regionalnym? Studia Regionalne i Lokalne, p. 45-70, Warszawa.

Jałowiecki, B. (1996a), “Oblicza polskich regionów (wstęp)”, Studia Regionalne i Lokalne, p. 5-18, Warszawa.

Jałowiecki, B. (1996b), “Przestrzeń historyczna, regionalizm, regionalizacja”, in B. Jałowiecki (ed.), Oblicza polskich regionów, Studia Regionalne i Lokalne, p. 19-88, Warszawa.

Janicki, W. and Łucjan, K. (2009), “Przebieg granic regionów historycznych, a współczesne granice administracyjne w Polsce”, in M. Kulesza (ed.), Geografia historyczna jako determinanta rozwoju nauk humanistycznych, PWSZ im. Witelona w Legnicy, p. 109-117.

Jones, M., Jones, R. and Woods, M. (2004), An Introduction to Political Geography: Space, Place and Politics, Routledge, New York.

Kolossov, V. (2005), “Border studies: Changing perspectives and theoretical approaches”, Geopolitics, vol. 10, no. 4, p. 606-632.

Kowalczyk, A. (1993), “Dotychczasowe doświadczenia i aktualny stan prac badawczych nad reformą podziału Polski na regiony”, in G. Gorzelak and B. Jałowiecki (eds.), Czy Polska będzie państwem regionalnym? Studia Regionalne i Lokalne, Warszawa.

Kowalski, M. (2018), “Co ukształtowało regionalne zróżnicowania zachowań wyborczych?”, in J. Szomburg and M. Wandałowski (eds.), Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej, no. 82, p. 59-65, Wolność i Solidarność, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk.

Lunden, T. (2004), On the boundary. About humans at the end of the territory. Södertörns högskola, Huddinge.

Martí-Henneberg, J. (2005), “The Map of Europe: Continuity and Change in Administrative Boundaries (1850–2000)”, Geopolitics, vol. 10, no. 4, p. 791-815. 

Minghi, J. (1963), “Boundary studies in political geography”, Annals of the Association of American Geographers, vol. 53, p. 407-428.

Miszczuk, A. (2003), Regionalizacja administracyjna III Rzeczypospolitej. Koncepcje teoretyczne a rzeczywistość, Lublin.

Piskozub, A. (1987), Dziedzictwo polskiej przestrzeni. Geograficzno-historyczne podstawy struktur przestrzennych ziem polskich, Wrocław.

Rykiel, Z. (2006), Podstawy geografii politycznej, PWE, Warszawa.

Skubiś I. (2007), Częstochowa – powiat czy województwo. 11/2006, 12 august 2019, shorturl.at/eBCS3.

Sng, T.H., Chiaa, P.Z., Fen,g C.C. and Wang, Y.C (2018), “Are China’s provincial boundaries misaligned?”, Applied Geography, no. 98, p. 52-65.

Sobczyński, M. (1984), “Niezmienność dawnych granic politycznych na obszarze Polski”, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica, no. 3, p. 119-137.

Szul, R. (1993), “Some problems of regionalisms in contemporary Europe with special reference to Eastern Europe”, in G. Gorzelak and B. Jałowiecki (eds.), Regional question in Europe. Question regionale en Europe, pp. 343-368, Warszawa.

Taylor, P.J. and Flint, C. (2000), Political Geography, World-Economy, Nation-State and Locality. 4th ed., Prentice Hall, Harlow.

Wendt, J. (2001), Geografia władzy w Polsce, Gdańsk.

Wojtkowiak, S. (2000), Jak przez wieki administracyjnie dzielono i jak ostatnio podzieliliśmy terytorium Polski, Łódź.

Yoder, J.A. (2003), “Decentralisation and Regionalisation after Communism: Administrative and Territorial Reform in Poland and the Czech Republic”, Europe-Asia Studies, vol. 55, no. 2, p. 263-286.

Zawadzka, B. (1993), Województwo i region. Wnioski z doświadczeń francuskich, Warszawa.

This post has already been read 2352 times!

About journal

Title: Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography
ISSN online: 2067-2284
ISSN print: 1843-6587
Imprint: University of Bucharest
Frequency: Biannual (May&November)
First volume: 1/2007
Current volume: 17/2023
Language: English
Indexed in: SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO (SocINDEX), ProQuest (Social Science Journals, SciTech Journals, Natural Science Journals), Index Copernicus, National Technical Information Service (NTiS), Bodleian Libraries, ExLibris SFX, DOAJ, Gottfried Wilhelm Leibniz Library, Google Scholar, Ulrich
Creative Commons License


EDITORS


Prof. dr. Liliana Dumitrache
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Daniela Dumbrăveanu
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Mariana Nae
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Gabriel Simion
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

SCImago Journal & Country Rank