National parks and local development in Poland: A municipal perspective

Author: and
Key words: , , , ,
Issue: Volume 7, Issue 1, 2013

Abstract


The article is addressing the problem of local authorities seeing in national parks a stimulus or a barrier for local development in Poland. The results of surveys conducted among representatives of authorities of selected municipalities (n=61), in which there are national park areas show that the assessment of the role and impact of this type of protected areas varies. In most cases the presence of national parks is viewed positively. Emphasis is put on their importance to the local socio-economic development. The economic benefit is seen mainly in the tourism sector and the development of associated services. However, local communities experience many restrictions resulting from functioning of protected areas, especially in regard to the possibility of increasing revenues to the budgets of municipalities, production entrepreneurship development and intensification of agricultural production and fisheries. It is believed that in the future parks should stimulate local development to a larger extent. To achieve this, it is necessary to see a national park as a system linked to the socio-economic environment and to take planning actions based on a holistic look at natural, social and economic issues of a national park and its neighbourhood. The cooperation between local authorities, parks’ management, non-governmental organisations and local tourism business should be strengthened as well as steps should be taken in order to increase social participation in shaping the development of these areas.

Full text


Permalink (doi)Authors Affiliations


Bernadetta Zawilińska(a), Mirosław Mika*(b)
(a) Cracow University of Economics, Department of Regional Economy, Poland
(b) Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management, Poland
*Corresponding author. Email: mika@bb.onet.pl

References


Bołtromiuk, A 2010, Ekonomiczny kontekst funkcjonowania Białowieskiego Parku Narodowego i sąsiadujących gmin (Economic context of operation of the Białowieski National Park and the adjacent communes), Wieś i Rolnictwo, vol. 3(148), pp. 130–155.

Bołtromiuk, A (ed.) 2001, Gospodarowanie na obszarach chronionych, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.

Borrini-Feyerabend, G, Kothari, A & Oviedo, G 2004, Indigenous and Local Communities and Protected Areas. Towards Equity and Enhanced Conservation. Guidance on Policy and Practice for Co-managed Protected Areas and Community Conserved Areas, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Breymeyer, A (ed.) 1997, Rezerwaty biosfery w Polsce. Biosphere Reserves in Poland, National UNESCO-MAB Committee of Poland, Warszawa.

Central Statistical Office 2011, Ochrona środowiska 2011 (Environment 2011), Warsaw.

Davey, AG 1998, National System Planning for Protected Areas, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. [CrossRef]

Dąbrowski, P 2009, ̒Społeczne funkcje rezerwatów biosfery (Social functions of biosphere reserves)̕, in B Domański & W Kurek (eds.), Gospodarka i Przestrzeń, Institute of Geography and Spatial Management of the Jagiellonian University, Krakow.

Department of Environment, Climate Change and Water NSW 2009, Economic benefits of national parks and other reserves in New South Wales – Summary report, Sydney.

Dudley, N(ed.) 2008, Guidelines for Applying Protected Area Management Categories, IUCN, Gland, Switzerland. [CrossRef]

Finger-Stich, A & Ghimire, K 2000, ̒Local development and parks in France̒̕, in K Ghimire & M Pimbert (eds.), Social change and conservation, Earthscan, London.

Fortin, MJ & Gagnon, C 1999, ̒An assessment of Social Impacts of National Parks on Communities in Quebec̒̕, Environmental Conservation, vol 26(3), pp. 200–211. [CrossRef]

Getzner, M 2003, ̒The Economic Impact of National Parks: the Perception of Key Actors in Austrian National Parks̕, International Journal of Sustainable Development, vol. 6(2), pp. 183–202. [CrossRef]

Gorczyca, E & Krzemień, K 2002, ̒Wpływ ruchu turystycznego na rzeźbę Tatrzańskiego Parku Narodowego (Impact of tourism on the relief of the Tatra National Park)̒̕, in J Pociask-Karteczka, A Matuszyk & P Skawiński (eds.), Stan i perspektywy rozwoju turystyki w Tatrzańskim Parku Narodowym (State and perspectives of tourism in the Tatra National Park), Academy of Physical Education in Krakow, Tatra National Park, Cracow–Zakopane.

Gotkiewicz, W 2001, ̒Gospodarstwa rolne w parkach narodowych – szanse i bariery rozwoju̕, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, vol. 3III(6), pp. 90−94.

Hamilton, L & McMillan, L (eds.) 2004, Guidelines for Planning and Managing Mountain Protected Areas, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Huhtala, M 2007, ̒Assessment of the local economic impacts of national park tourism: the case of Pallas-Ounastunturi National Park̕, Forest Snow and Landscape Research, vol. 81(1/2), pp. 223–238.

IUCN 1998, Economic values of protected areas. Guidelines for protected area managers, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK.

Jodłowski, M 2011, Zasady dobrej praktyki w zarządzaniu ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych (Good-practice manual of climbing management in protected areas), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Konopka, M 2001, ̒Warunki i możliwości rozwoju ludności zamieszkującej na obrzeżach obszarów chronionych (Gmina Podgórzyn)̕, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej, vol. 905, pp. 293−297.

Łajczak, A, Michalik, S & Witkowski, Z (eds.) 1995, Wpływ narciarstwa i turystyki pieszej na przyrodę Masywu Pilska (The impact of skiing and hiking on the nature of the Pilsko Massif, Western Carpathians), Studia Naturae 41, Instytut Ochrony Przyrody PAN.

Meyer, M, Műller, M, Woltering, M, Arnegger, J & Job, H 2010, ̒The economic impact of tourism in six German national parks̕, Landscape and Urban Planning, vol. 97(2), pp. 73–82. [CrossRef]

Mika, M 2004, Turystyka a przemiany środowiska przyrodniczego Beskidu Śląskiego (Tourism and the environmental change in the Silesian Beskid Mountains), Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.

Mose, I (ed.) 2007, Protected areas and regional development in Europe: towards a new model for the 21st Century, Ashgate Publishing, Aldershot, UK.

Osiniak, T, Poskrobko, B & Sadowski, A 1993, Wigierski Park Narodowy a jego mieszkańcy, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok – Kraków.

Owsiak, J, Sewerniak, J, Andrzejewska, G & Szwedowska, G 2001, Turystyka na obszarach chronionych jako czynnik rozwoju społeczno-ekonomicznego społeczności lokalnych. Stan i uwarunkowania rozwoju, Instytut Turystyki, Zakład Naukowo-Badawczy w Toruniu, Toruń (typescript).

Partyka, J (ed.) 2002, Użytkowanie turystyczne parków narodowych. Ruch turystyczny – zagospodarowanie – konflikty – zagrożenia, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców.

Pawlusiński, R, Mika, M & Faracik, R 2008, Regional tourism management and development plan in the Babia Gora Region, Projekt UEP-GEF Babia Góra, Kraków.

Pearce, D 1981, ̒Estimating visitor expenditure: A review and New Zealand case study̕, International Journal of Tourism Management, vol. 2(4), pp. 240–252. [CrossRef]

Phillips, A 2002, Management Guidelines for IUCN Category V Protected Areas: Protected Landscapes/Seascapes, IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. [CrossRef]

Plummer, R & Fennell, DA 2009, ̒Managing Protected Areas Form Sustainable Tourism: Prospects for Adaptive Co-management̕, Journal of Sustainable Tourism, vol. 17 (2), pp. 149–168. [CrossRef]

Popławski, Ł 2005, ̒Bezrobocie na obszarach chronionych w województwie świętokrzyskim̕, Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, vol. 8, pp. 109−122.

Poskrobko, B (ed.) 1996, Rejon Puszczy Białowieskiej. Mieszkańcy – Środowisko – Gospodarka. Studia i Materiały No. 1, Politechnika Białostocka, Katedra Ekonomiki i Zarządzania Ochroną Środowiska, Białystok.

Ptaszycka–Jackowska, D & Baranowska-Janota, M 1996, Przyrodnicze obszary chronione. Możliwości użytkowania, Instytut Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej, Warszawa.

Reinius, S & Fredman, P 2007, ̒Protected Areas as Attractions̕, Annals of Tourism Research, vol. 34(4), pp. 839–854. [CrossRef]

Saayman, M & Saayman, A 2006a, ̒Estimating the economic contribution of visitor spending in the Kruger National Park to the regional economy̕, Journal of Sustainable Tourism, vol. 14(1), pp. 67–81. [CrossRef]

Saayman, M & Saayman, A 2006b, ̒Creating framework to assess the economic contribution of National Parks in South Africa. The case of the Addo Elephant National Park̕, Tourism Economics, vol. 12(4), pp. 619–633. [CrossRef]

Saayman, M, Saayman, A & Ferreira, M 2009, The socio-economic impact of the Karoo National Park, Koedoe 51(1), Art. 158, viewed on March 11th 2011, www.koedoe.co.za.

Stolton, S & Dudley, N (eds.) 2010, Arguments for protected areas. Multiple benefits for conservation and use, Erthscan, London.

Stynes, DJ 2002, Economic impacts of Great Smoky Mountains National Park visitors on the local region, 1997–2000, Department of Park, Recreation and Tourism Resources, Michigan State University, Michigan.

Stynes, DJ, Propst, D, Chang, W & Sun, Y 2000, Estimating National Park visitor spending and economic impacts; The MGM2 Model, Department of Park, Recreation and Tourism Resources, Michigan State University, Michigan.

Stynes, DJ & Rutz, EA 1995, Regional economic impacts of Mammoth Cave National Park, Department of Park, Recreation and Tourism Resources, Michigan State University, Michigan.

Szczepanowski, A 2007, ̒Problemy prowadzenia gospodarki turystycznej na obszarach przyrodniczo cennych̕, in J Wyrzykowski (ed.), Rola turystyki w gospodarce regionu, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu, Wrocław.

Szkiruć, Z 2001, ̒Społeczne aspekty funkcjonowania Wigierskiego Parku Narodowego̕, in A Richling & J Solon (ed.), Struktura i funkcjonowanie Wigierskiego Parku Narodowego, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.

UNESCO 2008, Madrid Action Plan for Biosphere Reserves (2008–2013), viewed on March 27th 2012, www.unesco.org/mab.

UNESCO 1996, Biosphere reserves: The Seville Strategy and the Statutory Framework of the World Network, Paris.

Zawilińska, B 2010a, Możliwości rozwoju turystyki w parkach krajobrazowych Karpat Polskich w świetle idei zrównoważonego rozwoju, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.

Zawilińska, B 2010b, ̒Turystyka przyrodnicza w rozwoju polskich regionów (Nature Tourism In Development of Polish Regions)̕, in T Kudłacz (ed.), Rozwój regionalny w Polsce w świetle wyzwań XXI w. (Regional Development In Poland In the Light of the XXI Century Challenges), Polska Akademia Nauk, Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, vol. studia CXXXI, pp. 123–135.

Zimniewicz, K 2005, Zarządzanie polskimi parkami krajobrazowymi. Próba diagnozy, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań.

This post has already been read 5259 times!

About journal

Title: Human Geographies - Journal of Studies and Research in Human Geography
ISSN online: 2067-2284
ISSN print: 1843-6587
Imprint: University of Bucharest
Frequency: Biannual (May&November)
First volume: 1/2007
Current volume: 17/2023
Language: English
Indexed in: SCOPUS, ERIH PLUS, EBSCO (SocINDEX), ProQuest (Social Science Journals, SciTech Journals, Natural Science Journals), Index Copernicus, National Technical Information Service (NTiS), Bodleian Libraries, ExLibris SFX, DOAJ, Gottfried Wilhelm Leibniz Library, Google Scholar, Ulrich
Creative Commons License


EDITORS


Prof. dr. Liliana Dumitrache
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Daniela Dumbrăveanu
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Mariana Nae
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

Dr. Gabriel Simion
University of Bucharest, Faculty of Geography- Human and Economic Geography Department, 1 Nicolae Balcescu Av., 010041, Bucharest, Romania

SCImago Journal & Country Rank